Warunki gwarancji P.P.U.H. „DOMEX” Mieczysław Rewera

1. P.P.U.H. „DOMEX” Mieczysław Rewera  udziela dwuletniej gwarancji na swoje produkty tzn. meble i ich części składowe tj. korpusy, zawiasy, szuflady, fronty, blaty oraz elementy wykonane z płyt meblowych.
2. Dwuletnią gwarancja objęte są pozostałe elementy uzupełniające tj. uchwyty, kosze obrotowe, kosze wysuwane, systemy oświetleniowe (z wyjątkiem żarówek), relingi, zawieszek na relingi, podpory, itp.
3. Okres gwarancji wymieniony w pkt. 1 i 2 obejmie wady technologiczne ujawnione podczas użytkowania kuchni, a w szczególności: odbarwienia, łuszczenia się powierzchni, rozwarstwiania, wypaczenia, odkształcania nie będą skutkiem zalania lub nadmiernej wilgotności, pęknięcia elementów metalowych nie wynika z winy użytkownika, wadliwe działania zawiasów, prowadnic itp., pęknięcia powstałe w wyniku naprężeń lub wad materiałów, nie będące skutkiem użycia nadmiernej siły lub przeciążenia oraz nie wynikające z niewłaściwego użytkowania bądź zamontowania mebli lub urządzeń.
4. Gwarancja nie podlega wady będące skutkiem niewłaściwego użytkowania mebli lub ich montażu( w przypadku samodzielnego montażu klienta ) oraz wynikłe na skutek negatywnych czynników zewnętrznych np.:
- uszkodzenia mechaniczne (uderzenia, otarcia itp.)
- długotrwały kontakt z wodą (zalanie)
- niska temperatura (poniżej +15 C)
-zbyt wysoka temperatura (powyżej +30 C)
-niewłaściwa konserwacja (np. używanie silnych środków chemicznych lub preparatów czyszczących niezgodnie z ich przeznaczeniem)
-brak konserwacji (trwałe zabrudzenia)
-bezpośrednie zetknięcia się z ogniem lub silne rozgrzania przedmiotem
-nadmierne przeciążenia
-niewłaściwe przechowywanie (magazynowanie), mebli przed ich zamontowaniem itp.
 5. Usługom serwisowym nie podlegają proste czynności, które użytkownik może wykonać we własnym zakresie np. wymiany żarówki, regulacja zawiasów, dokręcenia poluzowanej śruby, usunięcia zabrudzeń itp.
6. Reklamacje należy składać w punkcje, w którym dokonano zakupu.
7. Punkt sprzedaży zobowiązany jest do dokonania oględzin reklamowanych elementów w terminie 14 dni od daty założenia reklamacji i ustosunkowania się, co do zasadności wnoszonych roszczeń oraz określenia sposobu usunięcia usterki.
8. Producent zobowiązuje się do rozstrzygnięcia zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni od daty złożenia pisemnego zgłoszenia przez Punkt Sprzedaży, a w przypadku uzasadnionych roszczeń usunięcia usterki (lub wymiany elementu) w trybie uzasadnionym technologicznie (nie późniejszym niż w ciągu 30 dni od daty uznania reklamacji). W wyjątkowych sytuacjach, niezależnych od Producenta, okres ten może zostać wydłużony.
9. Wymiana elementu może nastąpić po dostarczeniu go do siedziby Producenta..
10. W sytuacji spornych, gdy Sprzedawca nie jest w stanie samodzielnie ustosunkować się do roszczeń Konsumenta, Producent wyśle serwis fabryczny, w celu wyjaśnienia wątpliwości lub usunięcia drobnych wad, których naprawa musi zostać przeprowadzona w domu Konsumenta. Jeżeli Klient uniemożliwi dokonania oględzin lub napraw, Producent uważa, że odstąpił od wszelkich roszczeń.
11. W przypadku wad usuwalnych załatwienie reklamacji może nastąpić poprzez naprawę uszkodzonego elementu (np. przemalowanie frontów).
12. Jeżeli wada jest nieusuwalna, wówczas załatwienie reklamacji nastąpi poprzez wymianę elementu na wolny od wad.
13. W przypadku braku zasadności reklamacji Producent ma prawo obciążyć odbiorcę poniesionymi kosztami( 300 zł za dzień przestoju ekipy montażowej / 100 zł za nieuzasadnione wezwanie w celu oględzin reklamowanych elementów ).
14. Wady nie objęte gwarancją będą usuwane odpłatnie.
15. Gwarancją nie są objęte różnice ilościowe bądź jakościowe oraz wady widoczne (np. uszkodzenia, rysy, pęknięcia, odkształcenia), które powinny być ujawnione w momencie dostarczenia towaru i nie zostały zgłoszone w ciągu 3 dni od daty dostawy.
16. Usterki nieistotne dla użytkowania kuchni i całkowicie niewidoczne po jej zamontowaniu nie mogą być podstawą roszczeń gwarancyjnych.
17. Roszczeniom reklamacyjnym nie podlegają właściwości charakterystyczne dla użytych materiałów np. w przypadku drewna lub okleiny naturalnej ich usłojenia, zróżnicowana struktura lub naturalne przebarwienie, a także niewielkie rozbieżności kolorystyczne w stosunku do prezentowanych prototypów.